Portu – vše co potřebujete vědět o daních

Investuji s Portu, musím vyplňovat daňové přiznání? Jak se daní příjmy z dividend nebo prodaných investičních nástrojů? Pokud si kladete podobné dotazy, je následující článek přímo pro vás. Shrnuje všechny potřebné informace, vysvětlí, kdy jste od daní osvobozeni a pomůže vám úspěšně proplout mezi nástrahami daňových povinností.
– Původní článek z 18.1.2019 byl 16.12.2020 aktualizován pro rok 2020

Jak jsou daněny příjmy z prodeje cenných papírů?

Pro fyzické osoby, české daňové rezidenty, jejichž držené cenné papíry nejsou zahrnuty do obchodního majetku, jsou příjmy z prodeje cenných papírů dle zákona o dani z příjmů zdaňovány platnou sazbou, která činí pro rok 2020 15 %.

Touto sazbou se daní veškeré příjmy z úplatného převodu (prodeje) cenných papírů, ponížené o náklady přímo související s jejich pořízením a držbou. Proti výnosům z prodeje cenných papírů (prodejní cena*počet kusů) proto vždy v daňovém přiznání započítejte výdaje na jejich nákup (nákupní cenu*počet kusů) a také součet správcovských poplatků, které vám Portu za rok, ve kterém došlo k prodeji, naúčtovalo. Dále se započtou příjmy/výdaje z instrumentů měnového zajištění, jelikož jsou považovány za vedlejší příjem/výdaj související s příjmem z prodeje cenných papírů.

POZOR, v určitých případech však příjmy z prodeje cenných papírů danit nemusíte – podívejte se na kapitolu Osvobození od daně z příjmu.

Přiřazení nákladů souvisejících s příjmem z prodeje cenných papírů

Od příjmů z prodeje cenných papírů je v daňovém přiznání potřeba odečíst výdaje na jejich pořízení a poplatky – kde však tyto náklady zjistíte? Pro přiřazení nákladů existují obecně dvě možné metody. Portu ve svých podkladech používá účetní metodu FIFO (first in first out), při které se prodávané kusy párují postupně s nejstaršími nakoupenými kusy a stanovuje se pro každý prodaný cenný papír přesná cena jeho nákupu. Portu tuto metodu používá právě kvůli její maximální přehlednosti a transparentní možnosti posoudit tříletý časový test daňového osvobození (viz. sekce Osvobození od daní z příjmu).

Alternativní variantou je pak použití metody váženého aritmetického průměru. Při této metodě se průběžně s každým nákupem počítá vážený aritmetický průměr nákupní ceny, kterou se v případě prodeje jednotlivé kusy oceňují. Chceme-li však posoudit splnění tříletého časového testu, je potřeba prodávaný kus napárovat přímo s datem jeho pořízení a metoda FIFO v tomto ohledu poskytuje větší přehlednost. Při sestavování daňového přiznání je pak potřeba, aby byl každý v používání metod konzistentní a vzájemně je nekombinoval.

Daně z kapitálového příjmu ze zahraničí

Kromě příjmů z prodeje cenných papírů může vaše portfolio generovat příjmy i v podobě dividend nebo úroků plynoucích z držení cenných papírů – často zahraničních. Tyto příjmy se nejprve daní sazbou danou smluvním vztahem České republiky se zemí, ze které příjmy plynou – tzv. Smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Zpravidla jsou tyto daně zaplaceny formou srážkové daně ve státě zdroje příjmu (výplaty).  Například pro příjmy z cenných papírů z USA nebo Německa se jedná o shodnou sazbu – 15 %.

Na váš účet Portu jsou dividendy a úroky zpravidla připisovány v čisté výši (tedy již po odečtení srážkové daně v zahraničí). V daňových podkladech, které vám Portu každý rok připraví, však najdete jak čistou hodnotu, tak jejich hrubou hodnotu (nezdaněnou) a sazbu srážková daně, která byla použita. Do daňového přiznání pak uveďte veškeré příjmy z dividend v hrubé výši. Umožňuje-li smlouva o zamezení dvojího zdanění, můžete si také započíst již zaplacenou srážkovou daň v zahraničí (jen ale do výše daňové povinnosti v ČR – tedy maximálně 15 %). Snížíte tím daňovou povinnost v České republice, a pokud je již zaplacená daň v zahraničí shodná nebo dokonce větší než daň, kterou byste měli zaplatit v ČR (aktuálně oněch 15 %), nevzniká vám dokonce žádná další daňová povinnost.

Občas se stane, že dividendy například z Německa přijdou v hrubé výši. Srážkovou daň si ve státě zdroje nestrhnout, ačkoliv by dle mezinárodních smluv mohli. Portu to bohužel nedokáže ovlivnit. Vždy vám však dá vědět, jaká daň byla u konkrétní dividendy stržena. Pokud žádná srážková daň stržena nebyla, je potřeba dle českých zákonů odvést daň v ČR (dle aktuální sazby 15 %) a pochopitelně nelze proti této povinnosti žádnou již zaplacenou daň započíst.

Některé země – jako například USA – mohou požadovat po klientech podepsaný formulář potvrzující jejich daňové rezidentství, aby došlo k uplatnění správné daňové sazby. Pro USA se tento formulář jmenuje W-8BEN a je-li potřeba budete vyzvání k jeho podpisu. Pokud by takové prohlášení americká daňová autorita neměla, uplatnila by na dividendy zvýšenou srážkovou sazbu ve výši 30 %.

Aktualizace: u nově zakládaných účtů a portfolií Portu po dubnu 2020 již tento dokument potřeba není, jelikož všechny instrumenty (včetně těch s expozicí na americké akcie) v nich obsažené jsou obchodovány na burzách v Evropě. Instrumenty používané v nově založených portfoliích Portu jsou navíc všechny reinvestičního typu – tedy nevyplácejí žádné dividendy, ale rovnou je vnitřně reinvestují. Dokument W-8BEN můžeme vyžadovat jen u klientů, kteří zakládali své portfolio před dubnem 2020. 

Když je příjem v cizí měně, jak jej přepočtu do korun?

Výše některých vašich zahraničních příjmů, například z dividend, může být na výpisech uvedena v cizích měnách. V daňovém shrnutí je pro převod použit denní devizový kurz ČNB (ke dni provedení příslušné transakce) a částky jsou vyčísleny v korunové hodnotě. Obecně však lze použít jak tuto metodu denních kurzů, tak i jednotný kurz  stanovovaný podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento kurz stanovuje jednou ročně, vždy na začátku ledna, Finanční správa ČR a zveřejňuje jej na svých webových stránkách. Použité metody však nelze kombinovat.

Osvobození od daně z příjmů

Za předpokladu splnění určitých podmínek mohou být příjmy z prodeje anebo držby kapitálového majetku osvobozeny od daně z příjmů.

V první řadě je osvobození (dle § 4 odst. 1 písm. v zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů) možné v případě, že celkové příjmy z prodeje cenných papírů za zdaňovací období nepřesáhnou 100 000 Kč – na základě splnění tzv. hodnotového testu. Důležité je však poznamenat, že zmíněná částka se vztahuje k celkové výši příjmů z prodeje cenných papírů – tedy nejen z Portu – a to v úhrnné výši nesnížené o náklady. Pokud je tato částka překročena, zdaňují se veškeré příjmy z převodu cenných papírů s výjimkou těch, které jsou od daně z příjmů osvobozeny (například splněním tzv. časového testu, popsaným níže). Pro účely určení osvobození příjmů z prodeje se nejprve zvažuje limit 100 000 Kč jako hrubé příjmy a až následně osvobození na základě časového testu. Není možné ale testy kombinovat naopak – jinak řečeno nemůžeme nejprve vyloučit osvobozený příjem na základě testu časového a až zbylý příjem posuzovat z hlediska testu hodnotového (100 000 Kč).

Bez ohledu na limitní částky příjmů jsou pak od daně osvobozeny veškeré příjmy z prodeje cenných papírů, které splnily tzv. časový test, a nemusí se do přiznání uvádět. Časový test je splněn v případě, že doba mezi nákupem a prodejem cenného papírů překročí 3 roky. Bližší informace pak můžete nalézt v § 4 odst. 1 písm. w zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.

V případě, že celkové příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhnou 100 000 Kč, můžete se povinnosti podávat daňové přiznání vyhnout úplně. Pokud kromě příjmů ze závislé činnosti (pouze od jednoho zaměstnavatele a nebo postupně od více při podepsaném prohlášení k dani) a oněch příjmů z prodeje cenných papírů pod 100 000 Kč nemáte jiné příjmy dle §7-§10 zákona o dani z příjmů vyšší než 6 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání. Do skupiny těchto příjmů spadají například dividendy, které vám Portu připsalo, nebo úroky (dále pak příjmy z nájmu a samostatné činnosti). V případě, že máte své investice pouze na Portu, stačí se tedy podívat na celkovou hrubou výši připsaných dividend a porovnat ji s částkou 6 000 Kč.

Splňujete-li podmínky osvobození od daně z příjmů uvedené výše, není potřeba se administrativou spojenou s daňovými povinnostmi zabývat, protože tyto příjmy se do daňového přiznání neuvádějí.

Oznámení o osvobozených příjmech

Jediným případem, kdy je potřeba ohlásit i osvobozený příjem, je situace, kdy tento příjem fyzické osoby přesáhne v jednom roce 5 milionů korun.  V tomto případě je potřeba jej oznámit
finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období.

Daňové přiznání

Portu sice daňové poradenství neposkytuje, ale snaží se svým klientům v této oblasti poskytovat maximální součinnost. Pro účely podání daňového přiznání vám vždy na začátku kalendářního roku Portu připraví potřebné podklady pro podání daňového přiznání (mj. seznam všech provedených transakcí, připsaných dividend a odečtených poplatků). Tyto podklady naleznete po přihlášení do aplikace Portu v sekci „Aktivita – Výpisy a potvrzení„, kde je můžete stáhnout jako PDF nebo CSV.

V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, můžete se vždy obrátit na Portu jak prostřednictvím online chatu, telefonicky nebo mailem na [email protected], rádi vám pomůžeme.

Vaše peníze
mají na víc