Blog

Trendy a náměty v oblasti investování, aktuální vývoj na trzích, analýzy, komentáře, rozhovory, zajímavosti…

Co je rebalance a proč je důležitá?

Pojmem rebalance rozumíme návrat portfolia k takové skladbě instrumentů, jež byla zvolena při jeho sestavování. Vaše portfolio je složeno z několika instrumentů. Každý z těchto instrumentů má v portfoliu určité procentuální zastoupení. Poměr těchto instrumentů je stanoven tak, aby odpovídal předem stanoveným kritériím jako je míra rizika, kterou jste schopni nést, nebo vaše finanční zázemí.

V průběhu času se zastoupení jednotlivých instrumentů v portfoliu mění a tím se odklání od svého původního rozložení. K tomu dochází z důvodu různého vývoje ceny jednotlivých instrumentů v čase. Rozdíl mezi cílovým zastoupením instrumentu v portfoliu a jeho skutečným se nazývá drift. Pokud tento drift přesáhne 5 %, Portu vám vaše portfolio automaticky rebalancuje – odprodá část těch instrumentů, které v daném portfoliu zaujímají větší část, než bylo při původním rozložení stanoveno, a naopak, pokud je to potřeba, dokoupí část těch ETF, která jsou v portfoliu podhodnocena.

Nyní si na krátkém příkladu názorně ukážeme, jak se drift počítá. Pro zjednodušení si představme, že se vaše portfolio skládá ze čtyř různých instrumentů. Původní rozložení bylo rovnoměrné, čili 25% pro každý instrument.

Cílové zastoupení Současné zastoupení Odchylka
1. Americké akcie 25 % 30 % + 5 %
2. Asijské akcie vyspělých zemí 25 % 30 % + 5 %
3. Americké High Yield dluhopisy 25 % 25 % 0 %
4. Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně 25 % 25 % 0 %

Drift: odchylka/cílové zastoupení

Drift u 1. a 2. instrumentu : 5/25 = 0,2,  čili 20 %

Drift je definován jako obsolutní odchylka každého aktiva od současné hodnoty dělená cílovým zasoupením. V našem případě můžeme vidět, že drift u prvního i druhého instrumentu významně přesahuje 5 %, proto bude klientovo portfolio rebalancováno.

Proč vlastně rebalancujeme?

Vysoký drift by klienty mohl vystavit většímu riziku, než při založení portfolia byli ochotni podstoupit. Nebo může naopak být zainvestováno více peněz v méně rizikových instrumentech, čímž by se pravděpodobně snižovala celková výnosnost. Kdybychom v našem modelovém případě nerebalancovali, investor by byl vystaven většímu riziku, protože by ve svém portfoliu měl místo 50 % celých 60 % zainvestováno v akciové složce, která je celkově rizikovější než ta dluhopisová.